Dzisiaj jest: 10 Grudzień 2018    |    Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
1
6
7
2
3
4
5

Regulamin dowożenia

Plan dowozu Regulamin

Regulamin dowożenia uczniów i dzieci przedszkolnych

Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 1. Przepisy wstępne.
 1. Organizatorem dowożenia uczniów i dzieci przedszkolnych  w Gminie Radzyń Chełmiński jest Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Do realizacji tego zadania dysponuje autobusami i busami zwanymi w dalszej części regulaminu autobusami.
 2. Autobusy służą do realizacji obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom i dzieciom przedszkolnym, określonego w Ustawie o Systemie Oświaty.
 3. Osobą odpowiedzialną za organizację i nadzorowanie dowozu jest Kierownik Gospodarczy Zespołu Szkół.
 4. Organizator dowożenia określa w planie dowozów przystanki dla autobusów szkolnych, godziny odjazdów, ustala listę uczniów dowożonych do szkoły.
 5. Każda szkoła i przedszkole zobowiązana jest zintegrować tygodniowy plan zajęć z planem dowozów.
 6. Wicedyrektorzy Zespołu Szkół z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informują Kierownika Gospodarczego o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
 7. Autobus szkolny jest traktowany jak teren szkoły i obowiązują w nim wszystkie zasady wynikające z przepisów szkolnych. W szczególności uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 1. Zasady dowozu.
 1. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku i ze szkoły o godzinie ustalonej w planie dowozów.
 2. Uczniowie i dzieci przedszkolne wsiadają i wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonych miejscach.
 3. W autobusie osobą odpowiedzialną za sprawność i bezpieczeństwo dowozu jest kierowca. Kierowca może wydawać polecenia każdej osobie znajdującej się w autobusie. Polecenia wydane przez kierowcę muszą być natychmiast wykonane.
 4. W przypadku awarii, kolizji lub wypadku kierowca podejmuje decyzje co do dalszego postępowania. W takiej sytuacji jest zobowiązany podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym osobom a także do zminimalizowania strat materialnych.
 5. Opiekun dowozu wspomaga kierowcę, w szczególności zapewnia uczniom i dzieciom przedszkolnym bezpieczeństwo. Opiekun może wydawać polecenia wszystkim przewożonym osobom.
 6. Wszystkie osoby przebywające w autobusie; uczniowie, dzieci przedszkolne i osoby dorosłe mają obowiązek podporządkowania się poleceniom kierowcy i opiekuna.
 7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku oraz powracających z przystanku do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 8. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w wyznaczonych miejscach.
 9. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów i dzieci przedszkolnych od chwili ich wejścia do autobusu na przystanku do chwili wejścia  do budynku szkoły oraz od chwili odebrania ich z budynku szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
 10. Opiekun szkolnego autobusu dopilnowuje przejścia uczniów dowożonych do budynku szkoły. Obowiązkiem ucznia jest niezwłoczne przejście do budynku szkoły.
 11. Podczas odwozu opiekun dopilnowuje bezpiecznego przejścia uczniów ze szkoły do autobusu. Uczniowie podchodzą do autobusu tylko po zezwoleniu opiekuna.
 12. Podczas manewrów na parkingu przy szkole, w pobliżu autobusu nie może być uczniów i innych osób. Opiekun każdorazowo wychodzi z pojazdu, z zewnątrz dopilnowuje bezpieczeństwa i pomaga kierowcy w wykonaniu manewru.
 13. Przed wypuszczeniem uczniów lub dzieci z autobusu opiekun sprawdza warunki bezpieczeństwa na drodze i na przystanku.
 14. Opiekun pomaga dzieciom we wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.
 15. Opiekun określa zasady spokojnego i sprawnego wejścia do autobusu i wyjścia z niego.
 16. Opiekun prowadzi zeszyt dowozu, w którym notuje informacje o przestrzeganiu regulaminu dowozu oraz uwagi na temat pozytywnego i negatywnego zachowania uczniów i dzieci przedszkolnych. O zapisach dotyczących zachowania uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje wicedyrektora szkoły, w której uczeń się uczy lub wicedyrektora ds. przedszkola.
 17. Każdy dowożony uczeń ma wyznaczoną przez wychowawcę godzinę dowozu i odwozu. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy lub nauczyciela, pod którego opieką uczeń znajdował się bezpośrednio przed odwozem.
 18. Uczniowie i dzieci przedszkolne zajmują miejsca w autobusie wyznaczone przez opiekunów.
 19. Uczniowie dowożeni mają obowiązek:
 1.       dbania o bezpieczeństwo swoje i innych osób w autobusie,
 2.       kulturalnego zachowania się podczas jazy i oczekiwania na dowóz i odwóz,
 3.       wykonywania poleceń kierowcy i opiekuna,
 4.       punktualnego przyjścia na przystanek i na miejsce oczekiwania na odwóz,
 5.       zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania,
 6.       przejścia na teren szkoły od razu po przyjeździe.
 1. Uczniom i dzieciom przedszkolnym nie wolno:
 1.       siadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
 2.       przemieszczać się w autobusie podczas jazdy,
 3.       stać przy drzwiach autobusu,
 4.       otwierać drzwi autobusu,
 5.       niszczyć wyposażenia autobusu,
 6.       otwierać okien,
 7.       zaśmiecać autobusu,
 8.       zachowywać się w sposób hałaśliwy, agresywny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
 9.       żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 10.       rozmawiać z kierowcą podczas jazdy,
 11.       zajmować więcej niż jedno miejsce,
 12.       opuszczać terenu szkoły po dowozie lub przez odwozem,
 13.       oczekiwać na odwóz w miejscach innych niż do tego wyznaczone.
 1. Uczniowie i dzieci przedszkolne podczas jazdy mają prawo do:
 1.       zajmowania wyznaczonych przez opiekunów miejsc,
 2.       pomocy opiekuna przy wsiadaniu i wysiadaniu,
 3.       zgłaszania opiekunowi uwag i próśb,
 1. Czas przed odwozem uczniowie spędzają na terenie szkoły pod opieką nauczyciela dyżurującego, nauczyciela świetlicy lub nauczyciela biblioteki.
 2. Dzieci przedszkolne są przeprowadzane do przedszkola po przywozie i z przedszkola na odwóz przez pracownika przedszkola, który jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo podczas przeprowadzania i podczas oczekiwania na odwóz.

III. Przepisy końcowe.

 1. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem i wicedyrektorami Zespołu Szkół oraz wychowawcami uczniów dojeżdżających w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i poprawy ich zachowania.
 2. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
 3. W sytuacji rażącego naruszenia przez ucznia zapisów niniejszego regulaminu powodującego zagrożenie bezpieczeństwa, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami ucznia ogranicza na czas określony częściowo lub całkowicie możliwość korzystania z dowozu. W takim przypadku obowiązek dowożenia przejmują rodzice ucznia.
 4. Jeśli zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą pozytywnego efektu i zachowanie ucznia nadal zagraża bezpieczeństwu, organizator dowozu zgłasza sprawę na Policję.
 5. Autobus szkolny może być wykorzystywany w celu wyjazdów na zajęcia szkolne organizowane poza terenem szkoły.
 6. Autobusem szkolnym mogą być przewożeni tylko uczniowie,  dzieci przedszkolne, nauczyciele i pracownicy szkoły. Zabronione jest przewożenie autobusem innych osób z wyjątkami określonymi w punkcie 37.
 7. W uzasadnionych przypadkach, takich jak wezwanie i zaproszenie do szkoły lub sprawowanie specjalnej opieki zaleconej przez lekarza albo pedagoga szkolnego z przejazdu może skorzystać rodzic ucznia. W takiej sytuacji rodzic informuje kierowcę, który wyraża zgodę na przejazd pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.
 8. Niniejszy regulamin przedstawiony jest uczniom i rodzicom uczniów dowożonych przez wychowawców na początku każdego roku szkolnego. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicach informacyjnych, w autobusach szkolnych i na stronie www Zespołu Szkół.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje dotyczące dowozu podejmują:
 1.       w czasie jazdy – kierowcy autobusów lub w dalszej kolejności opiekunowie
 2.       w innym czasie – dyrektor Zespołu Szkół lub w dalszej kolejności Kierownik Gospodarczy.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie 1 listopada 2016 r.