Dzisiaj jest: 10 Grudzień 2018    |    Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
1
6
7
2
3
4
5

Regulamin szatni

Regulamin korzystania z szatni szkolnych Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 1. Z szatni szkolnych korzystają wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół.
 2. Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają z szatni w budynku po lewej stronie a uczniowie Gimnazjum w budynku po prawej stronie  wejścia głównego.
 3. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych i zajęć opiekuńczych.
 4. Szatnie są otwierane w czasie przychodzenia uczniów do szkoły i po zakończeniu zajęć tylko w czasie przerw międzylekcyjnych. W trakcie zajęć lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody pozaszkolne, itp. Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko w obecności opiekuna lub pracownika obsługi.
 5. Każda klasa ma wyznaczone pomieszczenie szatni.
 6. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy przebierają się lub zmieniają obuwie. Po dokonaniu tych czynności uczniowie opuszczają pomieszczenia szatni.
 7. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.
 8. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystości i porządek.
 9. Wykonywanie w szatni innych czynności niż przebieranie się jest zabronione.
 10. Uczniowi nie wolno wchodzić do pomieszczeń szatni innych niż te, które zostały wyznaczone dla klasy, do której uczęszcza*.
 11. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią oraz zmienia obuwie zewnętrzne na zastępcze.
 12. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń udaje się do szatni i przebiera się do wyjścia. W szatni może pozostać tylko obuwie zastępcze. Obuwie zastępcze powinno być schowane w podpisanym worku. Uczeń może również schować obuwie zastępcze w swojej szafce lub zabrać do domu.
 13. Okrycie wierzchnie powinno być zawieszone na wieszaku, czapka, szalik i rękawiczki schowane do kieszeni lub rękawa. Obuwie zewnętrzne, powinno być równo ustawione pod zawieszonym okryciem wierzchnim.
 14. Zaleca się podpisanie lub oznaczenie obuwia zastępczego i zewnętrznego oraz okrycia wierzchniego w celu zidentyfikowania jego właściciela.
 15. Poza okryciem wierzchnim i obuwiem nie należy w szatni pozostawiać żadnych innych rzeczy. Szkoła nie odpowiada za zaginięcie innych pozostawionych  rzeczy. Uczeń powinien sprawdzić czy nie pozostawił czegoś w okryciu wierzchnim.
 16. Obuwie pozostawione luzem lub porzuconą odzież pracownik szkoły składa do depozytu na okres miesiąca. Po tym okresie, jeśli właściciel nie zgłosi się, rzeczy są niszczone komisyjnie.
 17. Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły nie powinni przebywać w pomieszczeniach szatni.
 18. Rodzice przebywający w korytarzu szatni nie powinni utrudniać uczniom swobodnego dostępu do pomieszczeń szatni i opuszczenia jej.
 19. Na okres przerw świątecznych, ferii letnich i zimowych każdy uczeń zabiera obuwie zastępcze.
 20. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy.
 21. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze Statutem.
 22. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga  Dyrektor Zespołu Szkół.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r.

 

*Przebywanie ucznia w innym pomieszczeniu szatni, niż tym, które jest przeznaczone dla jego klasy może być uznane za zamiar dokonania przez niego kradzieży i podlega karom przewidzianym w Statucie.

Attachments:
Download this file (Regulamin korzystania z szatni.pdf)Regulamin korzystania z szatni.pdf[ ]209 kB