Dzisiaj jest: 10 Grudzień 2018    |    Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
1
6
7
2
3
4
5

Wniosek o nadanie godności Honorowego Obywatela

Załącznik do uchwały nr 2/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z dnia 18.01.2017 r.

 

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                  Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego

 

Wniosek

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim zwraca się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu nadania tytułu Honorowego Obywatela Radzynia Chełmińskiego Panu Michałowi Nędzy.

  1. Informacje o kandydacie.
  2. Imię i nazwisko: Michał Nędza.
  3. Data i miejsce urodzenia: 2 września 1933 Ocieka, powiat Ropczyce.
  4. Miejsce zamieszkania: ul. Fijewo Radzyń Chełmiński.
  5. Wykształcenie: Liceum Pedagogiczne w Słupsku - nauczyciel języka polskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy - mgr pedagogiki.
  6. Przebieg pracy zawodowej:

- lata 1952-1971: praca nauczycielska w szkołach w Korlinie, Polanowie, Jarosławcu, Malechowie, pełnienie funkcji kierownika szkoły w Malechowie;

- lata 1971-1972: Szkoła Podstawowa w Zieleniu - nauczyciel,

- od roku 1972 do roku 1984 stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Zbiorczej Szkoły Gminnej w Radzyniu Chełmińskim,

- od roku 1984 do roku 1986 funkcja Inspektora do spraw Oświaty i Wychowania w Radzyniu Chełmińskim,

- przejście na emeryturę 1985 r.

- lata 1986-1987: funkcja p.o. zastępcy Inspektora do spraw Oświaty i Wychowania,

- w latach 1987-1999 praca w różnych wymiarach i różnych okresach na zastępstwach za nieobecnych nauczycieli w szkołach w Szumiłowie i Radzyniu Chełmińskim,

- lata 1989-2000: nauczyciel Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu filia w Radzyniu Chełmińskim.

7. Odznaczenia:

- Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1984 r. za 30-letnią szczególnie wyróżniającą pracę pedagogiczną,

- Złoty Krzyż Zasługi 1976 r. za 20-letnią nienaganną pracę pedagogiczną,

- Medal Komisji Edukacji Narodowej 1979 r.

- Złota Odznaka ZNP 1976 r.

- Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa Polskiego 1975 r.

8. Nagrody:

- Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

9. Uzasadnienie wniosku.

Pan Michał Nędza jest mieszkańcem Radzynia Chełmińskiego od 1972 roku. Wcześniej pracował przez 20 lat w szkołach powiatu sławieńskiego jako nauczyciel i kierownik szkoły. W ten sposób w  trudnych, powojennych latach zdobył cenne doświadczenie pedagogiczne oraz kierownicze. Tworzył od podstaw zespoły nauczycieli, zdobywał pomoce dydaktyczne, rozwijał kontakty szkół ze środowiskiem,  doprowadził  do wybudowania szkół w Korlinie i w Malechowie. Znajomość specyfiki środowisk wiejskich i małych miast oraz doświadczenia w pracy bardzo mu się później przydadzą.

W 1970 roku przeżywa tragedię osobistą - umiera żona. Pan Michał pozostaje sam z dwojgiem małych dzieci. W tej trudnej sytuacji prosi o przeniesienie na teren powiatu wąbrzeskiego, gdzie ma rodzinę, która może mu pomóc. Przez rok zatrudniony jest w szkole w Zieleniu, skąd przeniesiony  zostaje do Radzynia. Tu obejmuje stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej, a po zmianie jej nazwy - Zbiorczej Szkoły Gminnej w Radzyniu Chełmińskim. Pełni tę funkcję nieprzerwanie do roku 1984.

W 1971 roku powtórnie żeni się a w następnym roku wraz z żoną Wiesławą zamieszkuje w Radzyniu. Warunki jakie zastaje w miejscowej szkole nie są łatwe. Niekompletna kadra nauczycielska, brak odpowiedniego wyposażenia a przede wszystkim fatalne warunki lokalowe. Szkoła mieściła się w trzech budynkach rozmieszczonych w różnych częściach miasteczka. Nauczyciele na zajęcia przemieszczali się  z „górnej” do „dolnej” szkoły. W żadnym z budynków nie było prawidłowego zaplecza sportowego, nie było sali gimnastycznej i boiska. Stan sanitarno-higieniczny placówki był opłakany: zewnętrzne sanitariaty, brak stołówki, piece kaflowe w klasach. Pan Michał Nędza od początku podjął walkę o poprawę warunków, w jakich  dzieci pobierały naukę. Opracowywał projekty budowy szkoły i przedstawiał je władzom. Nawiązał dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Zyskał wsparcie władz lokalnych, nauczycieli i rodziców. Dzięki jego konsekwentnej postawie i w obliczu bezspornej potrzeby budowa została umieszczona w planach centralnych. W 1982 roku rozpoczęto jej realizację.

W trakcie budowy Pan Michał Nędza monitoruje prace i przygotowuje plany wyposażenia nowej placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Od roku 1984 kontynuuje swoje zadania jako Inspektor do spraw Oświaty i Wychowania oraz p.o. Zastępcy Inspektora, kierując całą oświatą gminną. Równocześnie ze staraniami o bazę materialną Pan Michał Nędza buduje szkołę w sferze ludzkiej. Ze wspomnień uczniów i współpracowników wynika jednoznaczny wizerunek człowieka o nieprzeciętnych umiejętnościach budowania zespołów nauczycieli, kształtowania bardzo dobrych relacji i łagodzenia sporów. Wszyscy podkreślają jego pogodne usposobienie, poczucie humoru, sprawiedliwe traktowanie wszystkich i przyjacielskie podejście do ludzi. Jednocześnie Pan dyrektor Michał  Nędza jest wymagającym od siebie i od innych. Kieruje szkołą w sposób sprawny, prowadzi nadzór pedagogiczny nastawiony na rozwój dziecka i wsparcie nauczyciela. Do procesów organizacyjnych i pedagogicznych wprowadza wiele innowacyjności. Z jego inicjatywy uruchomione zostają koła przedmiotowe, stosuje się nowatorskie metody nauczania, uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych i zaczynają korzystać z pomocy dydaktycznych. Przy jego znacznym udziale rozwija się samorządność uczniowska oraz działalność harcerska.  Uczniowie często wówczas korzystali z możliwości wyjazdów na obozy i biwaki. Podkreślić należy również umiejętności współpracy z rodzicami uczniów oraz szacunek i zaufanie jakim cieszy się w środowisku lokalnym. Na uwagę zasługuje dbałość Pana Michała Nędzy o warunki życia nauczycieli. Z jego inicjatywy w latach 70-tych powstaje  Dom Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia, a w czasie budowy nowej szkoły, stare budynki zostają przekształcone na następne mieszkania dla nauczycieli.

Praca Pana Michała Nędzy wpłynęła na ukształtowanie kultury organizacyjnej oświaty radzyńskiej na wysokim poziomie zarówno w  sferze materialnej jak i pedagogicznej. Bez wątpienia miało to istotny wpływ na rozwój mieszkańców. Dobre przygotowanie na poziomie szkoły podstawowej było i jest nadal przepustką do lepszego wykształcenia, kariery zawodowej i w efekcie dobrego życia. Kolejne pokolenia uczniów z powodzeniem kontynuowały naukę poza Radzyniem Chełmińskim.

Rozwój oświaty jest również czynnikiem rozwoju innych instytucji i doskonalenia procesów społecznych. Wrażliwość na potrzeby środowisk z małych miejscowości spowodowały, że Pan Michał Nędza wraz z ówczesnymi nauczycielami stworzył podwaliny na kolejne lata lokalnej edukacji. Uniwersalne idee pedagogiki, troska o rozwój człowieka i głębokie przekonanie o wzajemnej służebności szkoły i środowiska lokalnego były i są najważniejszymi wartościami, na których nadal budowana jest koncepcja radzyńskiej oświaty.

W 1986 roku Pan Michał  Nędza kończy karierę zawodową. Nie zrywa jednak kontaktów ze szkołą i ze środowiskiem. Już jako emeryt pomaga, służy radą i wsparciem. Gdy jest potrzeba, zastępuje nieobecnych nauczycieli. Nigdy nie odmawia pomocy. Pomimo pogarszającego się zdrowia i kondycji fizycznej uczestniczy w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Pracuje jako nauczyciel w filii radzyńskiej Szkoły Rolniczej we Wroniu oraz Technikum Ekonomicznym dla dorosłych.  Pomaga wielu naszym absolwentom, już jako uczniom szkół średnich,  w przygotowaniach do matur,  olimpiad historycznych, pisaniu prac konkursowych. Dzieli się chętnie gromadzonymi przez lata materiałami źródłowymi. Jako mieszkaniec osiedla Fijewo dba o jego porządek i estetykę. Sadząc drzewa i dbając o nie, tworzy mini park. Do dziś jest członkiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. Dopóki starcza sił prowadzi ogródek działkowy. Jest uczynnym sąsiadem, przez mieszkańców darzonym szacunkiem i autorytetem. Prywatnie jest troskliwym mężem, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem.

Rekomendując osobę Pana Michała Nędzy, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim pragnie podkreślić znaczenie dla ogólnego rozwoju społecznego pozytywistycznej pracy u podstaw, jaką osoba kandydata konsekwentnie prezentowała od początku kariery zawodowej do chwili obecnej. Jego skromność, wierność ideałom i entuzjazm życiowy były i są dla nas wzorem.

Wnioskodawcy wyrażają nadzieję, że Pan Burmistrz i Radni Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego utożsamią się z przedstawionymi argumentami i uznają  wniosek za zasadny.  

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół

Adam Olejnik