Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2022    |    Imieniny: Dorota, Konrad, Kajetan
1
6
7
2
3
4
5

Regulamin - szafki SP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim

I. Postanowienia ogólne

1. Szafki są własnością Zespołu Szkół  w Radzyniu Chełmińskim.

2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole.

3. Jedna szafka jest przeznaczona dla jednego ucznia.

4. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów związanych

z funkcjonowaniem ucznia w szkole.

5. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania.

6. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Obowiązki użytkowników szafek

1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

2. Uczniowie mają obowiązek dbać o wygląd i estetykę szafek.

3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających, oraz przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

4. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków mających skutek trwały.

5. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.

6. Zakazuje się siłowego otwierania szafek.

7. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności - Dyrekcji.

8. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej.

9. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych kanapek i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży.

10. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest, przed oddaniem klucza wychowawcy do opróżnienia szafki.

III. Klucze i zasady ich użytkowania

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się na ręce wychowawcy.

2. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymują klucz do szafki po rozpoczęciu roku szkolnego.

3. Uczniowie kończący naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu jej pobierania.

4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza uczeń ponosi koszt wykonania jego kopii. Szkoła może dokonać

wymiany zamka szafki na koszt użytkownika.

5. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez ich zamykanie, niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym osobom.

IV. Kontrole i zasady ich przeprowadzania

1. Szafki mogą być kontrolowane na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadza się kontrole okresowe.

3. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach: uzyskania przez szkołę informacji o możliwości

przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem, - na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych, - na żądanie rodziców ucznia, - w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego.

4. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza sie komisyjnie. Z kontroli sporządza się protokół.

V. Postanowienia końcowe

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawienie w szafkach szkolnych.

2. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu Dyrektor Szkoły może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

Attachments:
Download this file (lista_szafki.doc)lista_szafki.doc[ ]44 kB
Download this file (oswiadczenie_szafki.doc)oswiadczenie_szafki.doc[ ]30 kB