Dzisiaj jest: 28 Styczeń 2022    |    Imieniny: Walery, Radomir, Karol
1
6
7
2
3
4
5

Regulamin

Jadłospis Regulamin Ceny Płatności Fotorelacje obiadów Nowinki kulinarne

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2019

 Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 z dnia 02.09.2019

 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej .

 

Na podstawie art.106 ust.3 Prawa Oświatowego

 /Dz. U. z 2019r. poz.1148 z późn.zm./

 

Zarządzam co następuje 

§ 1

 

Wprowadza się ,,Warunki korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim ‘’stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2

 

Wprowadza się opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej obowiązujące w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dyrektor Zespołu Szkół

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 5/2019

dnia 02.09.2019r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 

§ 1

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Art. 106 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.).

§ 2

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
  1. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim;
  2. dzieci z Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim;
  3. pracownicy Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

§ 3

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki:
  1. napój, herbatę lub mleko spożywane na przerwach śniadaniowych;
  2. śniadania i obiady dla dzieci przedszkolnych;
  3. obiady jednodaniowe dla uczniów Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim oraz pracowników.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Zespołu Szkół w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 3. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

§ 4

OPŁATY

 1. Odpłatność uczniów za obiady za dany miesiąc uiszczana jest przelewem w terminie od 20 do 27 każdego miesiąca z góry za miesiąc następny. Odpłatność za żywienie w przedszkolu określona jest w Statucie Przedszkola. 

§ 5

ZWROTY ZA OBIADY

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych.
 2. Nieobecność planowana w szkole musi być zgłoszona do dietetyka najpóźniej 3 dni przed planowaną nieobecnością. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. Zgłoszenia nieobecności może dokonać rodzic, uczeń lub nauczyciel organizujący zajęcia uniemożliwiające spożycie posiłku.
 4. W sytuacji wycieczki, zawodów lub innej imprezy uniemożliwiającej spożycie posiłku w szkole, w miarę możliwości będzie zapewniony suchy prowiant.
 5. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole zwrot następuje za okres powyżej 3 dni nieobecności od dnia zgłoszenia.
 6. Posiłek przysługuje uczniowi nieobecnemu w szkole. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia.

§ 6

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 

 1. Posiłki wydawane są od godz. 9.00 do godz. 13.50.
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 3. Uczniowie spożywają posiłki podczas przerwy w wyznaczonym czasie.
 4. Uczniowie Zespołu Szkół i pracownicy spożywają taki sam posiłek. Dla dzieci przedszkolnych ustalany jest przez dietetyka odrębny jadłospis w porozumieniu z wicedyrektorem ds. przedszkola.

 

§ 7

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek, nauczyciele pełniący opiekę i pracownicy obsługi Zespołu Szkół.
 2. Przed okienkiem, w którym są wydawane obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 3. Na polecenie pracownika obsługi lub nauczyciela pełniącego opiekę na stołówce uczeń okazuje kartkę na obiady.
 4. Obowiązkiem ucznia jest zabezpieczenie kartki na obiad przed zniszczeniem, zagubieniem lub kradzieżą. Niedozwolone jest odsprzedawanie lub oddawanie kartki innej osobie. W szczególnych przypadkach może być wydana ponowna kartka, tylko na wniosek pisemny rodzica.
 5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania – nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po stołówce.
 6. Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 7. Na stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.
 8. Przed zajęciem miejsca należy złożyć tornistry w wyznaczonym miejscu.

 

                                                                                § 8

 

W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki szkolnej, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

                                                                                                                                           Dyrektor Zespołu Szkół