Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2022    |    Imieniny: Dorota, Konrad, Kajetan
1
6
7
2
3
4
5

Nabór na stanowisko inspektora ds. kadr i płac

Dyrektor Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw kadr i płac

1. Wymagania:

A. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, i co najmniej dwuletni staż pracy lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym w obszarze administracyjno–kadrowym lub płac i posiadanie co najmniej 4 lat stażu pracy.
 4. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 7. Biegła obsługa komputera.
 8. Biegła znajomość pakietu biurowego MS Office, programu PŁATNIK, programu e-PFRON.

B. Dodatkowe:

 1. Posiadanie szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu płac i kadr.
 2. Znajomość programu kadrowo – płacowego RADIX SQL.
 3. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.
 5. Umiejętność organizacji pracy, samodzielność, operatywność.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej pracowników oraz dotyczących świadczeń emerytalno–rentowych,
 3. Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników i pracodawcy, w tym umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń,
 4. Sporządzanie i rozliczanie umów cywilo-prawnych,
 5. Ustalanie uprawnień urlopowych pracowników,
 6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich,
 7. Wydawanie i rejestr legitymacji dla pracowników i delegacji służbowych,
 8. Sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie kadr i płac, w tym do GUS, ZUS, KRUS, US, organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty,
 9. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 10. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 11. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników, w tym: zgłaszanie, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków rodzin,
 1. Naliczanie wynagrodzeń, nagród, odpraw, ekwiwalentów i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych,
 2. Rozliczanie składek ZUS przy pomocy programu Płatnik,
 3. Naliczanie należnych składek zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 4. Współpraca z główną księgową w zakresie:
 1. Opracowania rocznego planu budżetowego,
 2.  Prognozowanych wydatków płacowych,
 3. Sporządzania analiz kadrowych, prognoz i sprawozdań,
 4.  Przekazywania zestawień płac i ich księgowania,
 1. Prowadzenie spraw dotyczących umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
 2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wynagradzania i pracy,
 3. Przygotowywanie korespondencji i projektów dokumentów związanych ze sprawami kadrowo-płacowymi,
 4. Przygotowywanie korespondencji z organami w zakresie zajęć komorniczych i windykacji należności z wynagrodzenia za pracę,
 5. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.
 6. Obsługa bankowości elektronicznej.

 3. Warunki pracy:

 1. Czas pracy: 40 godzin tygodniowo,
 2. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony  nie przekraczający sześciu miesięcy,
 3. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1202 ),
 4. Zawarcie umowy na czas nieokreślony po odbyciu służby przygotowawczej i po dokonaniu oceny umiejętności praktycznych pracownika na stanowisku,
 5. Postanowień pkt. 2,3,4 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca skorzysta z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 6. Miejsce świadczenia pracy: Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński, budynek AKŻ, pierwsze piętro,
 7. Praca przy monitorze ekranowym,
 8. Wysiłek umysłowy.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 5. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenia:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 2. stwierdzające, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Dodatkowe informacje:

 1. Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta pracy na stanowisko inspektora ds. kadr i płac” w sekretariacie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady 14 w terminie od 02.09.2016r. do 13.09.2016r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202.)".
 3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku inspektora ds. kadr i płac zostaną poinformowane telefonicznie.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 688 61 67.

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.                              

                                  Adam Olejnik

                                  Dyrektor Zespołu Szkół

                                    w Radzyniu Chełmińskim

Radzyń Chełmiński; dn. 02.09.2016r.

Attachments:
Download this file (Zarzadzenie.doc)Zarzadzenie.doc[ ]47 kB