Dzisiaj jest: 14 Czerwiec 2024    |    Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
1
6
7
2
3
4
5

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-12-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 • nie wszystkie załączniki posiadają informacje na temat wielkości i formatu pliku,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • strona wyświetlana tylko w języku polskim, brak możliwości zmian języka,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-18.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do kolejnych odnośników od lewej do prawej zaczynając od menu na samej górze strony, przechodząc przez menu pod logiem szkoły, a kończąc na galeriach zdjęć gdzie za pomocą tabulatora można przechodzić przez galerie w każdym z artykułów od góry do dołu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kupras, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu komórkowego +48 516 979 051 oraz na numer telefonu stacjonarnego +48 56 688 61 67 wew. 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi można składać:

 1. pocztą na adres:
  Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim
  ul. Sady 14
  87-220 Radzyń Chełmiński
 2. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Sady 14

  Wejście główne od str. północnej z podjazdami, bez utrudnień, zlokalizowane za bramą wjazdową umożliwia wejście do budynku. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Wejście boczne znajduje się od strony parkingu - niedostępne dla osób z zewnątrz. Kolejne wejście boczne znajduje się od strony kotłowni - niedostępne dla osób z zewnątrz. Ostatnie wejście boczne znajduje się przy sali gimnastycznej od strony orlika - z podjazdami, niedostępne dla osób z zewnątrz.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku brak wind, występują tylko schody oraz urządzenie do transportu po schodach osób na wózku przy pomocy osoby z personelu. Na każdym poziomie (piwnica, parter, I piętro, II piętro) znajduje się korytarz.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Pochylnie występują przy wejściu głównym oraz przy wejściu bocznym przy sali gimnastycznej od strony orlika.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Jedno miejsce na parkingu przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim, mieszczące się przy stacji TRAFO, tj. po prawej stronie drogi wjazdowej na teren. Dojazd do miejsca nie jest w żaden sposób ograniczony.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Na terenie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 7. Inne informacje

  Dojazd do szkoły możliwy jest od strony Ośrodka Zdrowia z Drogi Wojewódzkiej nr 534.