Strona główna
2014/2015

 

Zaczynamy kolejny finał WOŚP

Woluntariuszy chętnych do współpracy prosimy o kontakt z Szefem Sztabu panem Bartoszem Lewandowskim lub panem Jackiem Głuszkowskim Zasady ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2014/2015
Przedszkole                          
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2014/2015

W tym roku szkolnym programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach II, III i VI i klasy szkoły podstawowej.

Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,, uczniowiue z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

więcej