Dzisiaj jest: 14 Lipiec 2024    |    Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
1
6
7
2
3
4
5

Regulamin Strony Internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji publikowanych na Stronie Internetowej Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim zwanej dalej w skrócie Stroną.
 2. Użytkownik korzystając z informacji dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polski, prawa obowiązującego w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem publikującym informacje na Stronie jest Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim  zwany dalej Szkołą. Adres Strony Szkoły to: www.radzyn.edu.pl
 5. Administratorem Strony jest dyrektor Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Dyrektor może powołać inną osobę do pełnienia funkcji administratora.
 6. Administrator powołuje osoby uprawnione do edycji informacji na stronie zwane dalej Opiekunami Strony.
 7. Opiekun Strony jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną udostępnianych informacji. Sposób ich prezentacji jest uzgadniany z Administratorem Strony.
 8. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej może dotyczyć wyłącznie spraw związanych z działalnością Szkoły, uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego i innych jej pracowników.
 9. Na stronie nie są publikowane informacje:
  1.  sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,
  2. wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,
  3. zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne,
  4. propagujące używki lub przemoc,
  5. obrażające uczucia religijne,
  6. naruszające prawa innych osób,
  7. godzące w dobre imię Szkoły,
  8. zawierające przekazy reklamowe.        
 10. W razie stwierdzenia zaistnienia na stronie informacji  o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni niezwłocznie powiadomić Administratora o tym fakcie.

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY.

 1. Korzystanie z informacji udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Część informacji może być udostępniana tylko użytkownikom zarejestrowanym i zalogowanym.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony lub uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Stronie lub całej Strony. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Treści zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych i nie mogą być bez zgody Administratora wykorzystane do celów komercyjnych oraz włączane do innych opracowań takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
 4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 5. Strona internetowa Szkoły może zawierać łącza do innych stron internetowych. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi należy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych, udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach Strony w celach informacyjnych, dydaktycznych oraz usprawniających działanie Strony.
 2. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Żądanie usunięcia danych pociąga za sobą likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług Strony.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy Szkoły.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.