Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
1
6
7
2
3
4
5

Koncepcja

Skład Zespołu Szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Przedszkole Samorządowe

Kadra kierownicza:

 • Paulina Wantoch-Rekowska – dyrektor
 • Iwona Węcławska – wicedyrektor do spraw szkoły podstawowej
 • Lidia Zielińska – wicedyrektor do spraw przedszkola

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

NA LATA 2019-2024

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z póź. zm.).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 997).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1324).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.
 6. Statut Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 nr 60, poz. 373).

 

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

2019 – 2024 

Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca – to trzy główne filary, na których chcemy kształtować dzieci i uczniów

w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim 

Kierowanie Zespołem, w skład którego wchodzi przedszkole i szkoła z klasami integracyjnymi to wyzwanie, które wymaga od dyrektora wielofunkcyjności, szerokiego spojrzenia na potrzeby dzieci i uczniów, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy: uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. 

Przygotowując koncepcję pracy, czyli plan działań na 5 lat skupiłam się na trzech obszarach: edukacja, opieka i wychowanie, które chciałabym rozwijać, uskuteczniać lub utrzymać na dotychczasowym poziomie.

 1. I. Charakterystyka Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim 

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim składa się z Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, i jest jedyną placówką oświatową w gminie Radzyń Chełmiński. 

Obiekt składa się z: 

- dwóch budynków dydaktycznych, 

- budynku administracyjno – dydaktycznego z kuchnią i stołówką, 

- sali gimnastycznej, 

- łącznika. 

Uzupełnieniem obiektu są:  boisko sportowe Orlik 2012, kryte lodowisko, dmuchane zjeżdżalnie, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, trzy place zabaw dla dzieci, gminny teren rekreacyjny oraz zestaw do ćwiczeń na powietrzu. 

Sale przedszkolne są oddzielone od szkoły i znajdują się na parterze. 

Szkoła Podstawowa dysponuje salami lekcyjnymi, dwiema pracowniami komputerowymi, salą gimnastyczną, salą do ćwiczeń polisensorycznych, biblioteką, gabinetami pedagogów, logopedy, terapeutycznym, specjalistycznym Biofeedback, stomatologicznym, higieny szkolnej, stołówką i świetlicą. 

 1. II.   Diagnoza obecnego stanu Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim 
 1. Misja Zespołu Szkół: ,,Przyjazna, zdrowa i bezpieczna szkoła, spełniająca oczekiwania uczniów, rodziców                       i nauczycieli.” 
 1. 2.    Wizja Zespołu Szkół: 
 • Szkoła jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój każdego ucznia
 • Szkoła w swoich działaniach  jest aktywna, nowatorska i dynamiczna
 • Szkoła realizuje zadania w sposób komplementarny i systemowy
 • Szkoła integruje i konsoliduje  
 • Szkoła jest pomocna – realizuje różnorodne zadania służące rozwojowi dziecka, reaguje na potrzeby dzieci, rodziców i  środowiska
 • Szkoła racjonalnie dysponuje zasobami; dba o równomierny rozwój środowiska szkolnego i lokalnego
 • Szkoła realizuje swoje cele poprzez profesjonalną pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 • Szkoła współpracuje z rodzicami, wspiera ich w wychowaniu dzieci
 • Szkoła posiada bazę dydaktyczną, zapewniającą pełną realizację zadań edukacyjnych 
 1. Dokumenty: 
 • Statut Zespołu Szkół
  • Statut Przedszkola
  • Statut Szkoły Podstawowej
  • Statut Zespołu Szkół
  • Programy Wychowawcze i Pogramy Profilaktyki przedszkola i szkoły
  • Roczny plan pracy
   • plany edukacyjne
   • plany organizacyjne
   • plan finansowy
   • plan nadzoru pedagogicznego 
 1. Zarządzanie Zespołem Szkół: 

Dyrektor Zespołu Szkół 

 • kierowanie Zespołem Szkół
 • wykonywanie zadań pracodawcy, w tym: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników zespołu, wynagradzanie, nagradzanie, ocenianie
 • reprezentowanie zespołu na zewnątrz
 • organizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki
 • dysponowanie środkami finansowymi zespołu
 • administrowanie mieniem zespołu
 • dysponowanie środkami ZFŚS
 • przewodniczenie radom pedagogicznym zespołu szkół oraz placówek wchodzących w jego skład
 • pełnienie nadzoru pedagogicznego nad zespołem szkół
 • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi

Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej 

 • wspomaganie dyrektora zespołu w kierowaniu szkołą podstawową
 • pełnienie obowiązków dyrektora zespołu szkół w przypadku jego nieobecności i nieobecności wicedyrektora ds. Przedszkola i zastępowanie go we wszystkich sprawach z wyjątkiem:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,
  • przyznawania nagród i wymierzania kar nauczycielom i innym pracownikom zespołu,
  • reprezentowania zespołu na zewnątrz,
  • podejmowania decyzji związanych z finansami zespołu
  • organizowanie pracy szkoły podstawowej
  • przeprowadzanie naboru
  • nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego
  • wykonywanie zadań wynikających z  planu nadzoru pedagogicznego
  • przygotowywanie projektów dokumentów i pism: aktów prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego szkoły podstawowej, arkusza organizacyjnego, ocen pracy i ocen dorobku zawodowego, sprawozdań statystycznych i merytorycznych,
  • utrzymywanie kontaktów w imieniu dyrektora zespołu z rodzicami uczniów
  • prowadzenie spraw związanych z egzaminem ósmoklasisty
  • utrzymywanie kontaktów w instytucjami zewnętrznymi na zasadach określonych przez dyrektora zespołu
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora zespołu w zakresie statutowych zadań szkoły przez dyrektora zespołu 

Wicedyrektor ds. Przedszkola 

 • wspomaganie dyrektora zespołu w kierowaniu przedszkolem
 • pełnienie obowiązków dyrektora zespołu szkół w przypadku jego nieobecności i nieobecności wicedyrektora ds. Szkoły Podstawowej, zastępowanie go we wszystkich sprawach z wyjątkiem:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,
  • przyznawania nagród i wymierzania kar nauczycielom i innym pracownikom zespołu,
  • reprezentowania zespołu na zewnątrz,
  • podejmowania decyzji związanych z finansami zespołu
  • organizowanie pracy przedszkola
  • przeprowadzanie naboru
  • wykonywanie zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego
  • przygotowywanie projektów dokumentów i pism: aktów prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego przedszkola, arkusza organizacyjnego, ocen pracy i ocen dorobku zawodowego, sprawozdań statystycznych i merytorycznych,
  • utrzymywanie kontaktów w imieniu dyrektora zespołu z rodzicami/opiekunami dzieci
  • utrzymywanie kontaktów w instytucjami zewnętrznymi na zasadach określonych przez dyrektora zespołu
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora zespołu w zakresie statutowych zadań przedszkola przez dyrektora zespołu

Główny księgowy Zespołu Szkół 

 • wykonywanie zadań związanych z finansami zgodnie z dotychczasowym zakresem głównej księgowej szkoły podstawowej, w tym min. księgowanie, kontrola realizacji budżetu, nadzór nad dyscypliną finansów publicznych
 • przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań
 • rozliczanie środków ZFŚS
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń 

Pracownik ds. płac i kadr 

 • prowadzenie spraw zgodnie z dotychczasowym zakresem obowiązków, w tym min. dotyczących sporządzania umów zleceń i umów o pracę, wynagradzania, akt osobowych, sporządzanie sprawozdań ZUS, GUS, KRUS, US, PUP prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • Uzupełnianie informacji SIO

Sekretarz Zespołu Szkół  

 • prowadzenie sekretariatu zespołu szkół
 • organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników pomocniczych zatrudnionych w ramach staży absolwenckich, robot publicznych lub innych
 • prowadzenie bazy uczniów w dzienniku elektronicznym
 • Uzupełnianie informacji SIO
 • Wydawanie dokumentów: legitymacje, karty rowerowe
 • Zamawianie druków

Kierownik gospodarczy Zespołu Szkół

 • kierowanie pracą pracowników obsługi: intendent, kucharki, pracownicy gospodarczy, kierowcy
 • organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie bieżącej obsługi szkoły, remontów i zakupów
 • dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy obsługi
 • Uzupełnianie informacji SIO

Inspektor ds. BHP

 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • prowadzenie spraw związanych z wypadkami
 • prowadzenie dokumentacji BHP
 • przeprowadzanie szkoleń
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu BHP, PFRON 
 1. Organy Zespołu Szkół: 
 • Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
 • Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego
 • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
 • Rada Rodziców Przedszkola
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
 1. Zadania niepedagogiczne Zespołu Szkół: 
 • Obsługa gospodarcza i finansowa Zespołu Szkół
 • Organizacja dowozu uczniów i dzieci przedszkolnych
 • Prowadzenie żywienia uczniów i dzieci przedszkolnych 
 1. III. Kierunki rozwoju Zespołu Szkół na lata 2019 – 2024 

            Zakres dydaktyczny 

 • kontynuacja projektu edukacyjnego „Najlepszy czas na rozwój”
 • stworzenie sali integracji sensorycznej
 • wdrożenie zajęć gimnastyki korekcyjnej
 • realizacja programu ERASMUS PLUS
 • kontynuowanie Planu Daltońskiego w szkole i przedszkolu
 • kontynuacja projektów: Umiem pływać, Śniadanie daje moc, Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami, Nie pal przy mnie proszę, Klub bezpiecznego Puchatka, Bieg po zdrowie, Fluoryzacja zębów, Bezpieczny Internet, Cała Polska czyta dzieciom, Wolni od nałogów.
 • realizacja Międzynarodowego projektu polsko-ukraińskiego „Tworzymy dobro”
 • tworzenie i utrzymanie klas integracyjnych w szkole oraz utworzenie oddziału integracyjnego w przedszkolu
 • monitorowanie nowej podstawy programowej w szkole
 • podniesienie wyników egzaminów ósmoklasisty
 • zakup e-biblio i skatalogowanie książek w bibliotece szkolnej
 • wykorzystywanie możliwości finansowania edukacji, organizacji, infrastruktury ze środków Budżetu UE, Budżetu Państwa oraz innych źródeł.
 • doskonalenie kadry pedagogicznej,
 • podniesienie kompetencji kadry szkoły w zakresie: wykorzystania pracowni eksperymentu, programowania, technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • dostosowanie zasobów kadrowych do zmieniających się  potrzeb; np. zatrudnienia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • utrzymanie standardu organizacyjnego Zespołu Szkół zapewniającego bezpieczeństwo finansowe szkoły i przedszkola
 • utrzymanie i sukcesywna poprawa standardów i warunków pracy i nauki
 • sukcesywna poprawa bazy szkolnej, wyposażenia w mobilne monitory, interaktywną podłogę, mobilne stoły i krzesła 

             Zakres wychowawczy 

 • zwiększenie znaczenia dobrych manier w wychowaniu w szkole i przedszkolu
 • zwiększenie roli kształtowania postaw obywatelskich, wspieranie samorządności uczniowskiej, harcerstwa, inicjatyw grup uczniów, współpracy wg zasad pracy zespołowej w duchu samodzielności i odpowiedzialności
 • organizacja spotkań rodziców ze specjalistami                                                                                           

             Zakres opiekuńczy

 • zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo uczniów, w szkole i w przedszkolu. Profilaktyka zachowań ryzykownych
 • organizacja czasu wolnego- świetlica szkolna, projekty edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy edukacyjne
 • organizacja spotkań z pedagogami, zajęcia socjoterapeutyczne 

             Baza szkoły 

 • doposażenie szkolnej pracowni eksperymentu
 • sukcesywne wyciszanie korytarzy i sal
 • sukcesywne instalowanie klimatyzatorów w klasach i biurach
 • zmiana pokrycia dachowego
 • zaadoptowanie pomieszczeń na sale lekcyjne
 • zaadoptowanie istniejącej sali na pokój nauczycielski
 • zakup podłogi interaktywnej 

            Kadra niepedagogiczna 

 • stabilizacja zatrudnienia, zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
 • zapoznanie pracowników ze specyficznymi potrzebami dzieci objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną
 •  szkolenia pracowników w zakresie komunikacji interpersonalnej dla osób pierwszego kontaktu
 • Szkolenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wszystkim przebywającym na terenie Zespołu 

          Dyrektor Zespołu Szkół 

W mojej pięcioletniej wizji przedszkole i szkoła będą placówkami bezpiecznymi, nowoczesnymi, przyjaznymi dla dzieci, uczniów rodziców, opiekunów, nauczycieli i środowiska lokalnego. 

Zespół ten tworzy własny, niepowtarzalny klimat. 

Wiele z zaplanowanych działań stanowi kontynuację, gdyż cieszą się one dużym powodzeniem i przynoszą wiele różnorakich korzyści dzieciom i uczniom a później również absolwentom naszej szkoły. Dowodem tego jest duża samodzielność dzieci i uczniów, której uczą się poprzez realizację programu daltońskiego, zbudowanego na trzech filarach: samodzielności, odpowiedzialności, współpracy. 

Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych, konkursach, olimpiadach, zawodach. Jestem przekonana, że dzieje się tak dzięki szerokiej ofercie zajęć dodatkowych, organizowanych w ramach kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć rekreacyjno-sportowych i innych.

Wśród naszych dzieci, uczniów i absolwentów są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Zauważamy, że dobrze radzą sobie oni w życiu codziennym, a jako ludzie dorośli, dobrze funkcjonują w społeczeństwie. Jestem przekonana, że mają na to wpływ klasy integracyjne, zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne i inne zajęcia wspierające. 

Jako dyrektor Zespołu Szkół planuję kontynuować zadania, które służą dzieciom i uczniom, rozwijają ich talenty, rozbudzają zainteresowania. Ponadto planuję wdrażać nowe rozwiązania, służące podnoszeniu jakości pracy Zespołu.

Zamierzam doskonalić formy komunikacji i efektywnego zarządzania placówką aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie zespołu. 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podlegała będzie ewaluacji oraz zmianom zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym i potrzebami szkoły. 

 

Radzyń Chełmiński, 10 czerwca 2019 r.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół

Paulina Wantoch-Rekowska