Dzisiaj jest: 20 Październik 2019    |    Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
1
6
7
2
3
4
5

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2019/2020

    

                                                                                                                            Druki wniosków znajdują się na dole strony

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim, 

odbywać  się będzie w terminie 1.04.2019-09.05.2019 r. 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:  Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm) 

Zasady ogólne

1. Zasady dotyczą rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim zwanego dalej przedszkolem

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie  zamieszkałe w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński oraz zamieszkałe poza Miastem I Gminą Radzyń Chełmiński z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 5.

3. Dzieci 6 letnie zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński  kwalifikowane są do przedszkola na podstawie wykazu dzieci zameldowanych przekazanego z UMiG Radzyń Chełmiński. Dzieci te są przyjęte do przedszkola po potwierdzeniu przez ich rodziców/opiekunów prawnych chęci uczęszczania dzieci do przedszkola lub deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

5. W szczególnych okolicznościach rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2017 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

8. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2013-2015, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

2. Rodzice dzieci 4,5 i 6 letnich zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński a nie uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkole składają wniosek.

3. Rodzice dzieci dzieci 3 letnich zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  oraz dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskim  składają wniosek.

4. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

5. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

6. Rodzice/prawni opiekunowie informują o ubieganiu się o przyjęcie do innych przedszkoli we wniosku o przyjęcie do przedszkola.

7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) . 

9. Wypełniony wniosek

a. podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

b. podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

b. zwrócić się do Burmistrza MiG Radzyń Chełmiński o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

11. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

12. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

13. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską Radzynia Chełmińskiego.

15. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji w drodze losowania.

16. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

17. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia,  którzy złożyli wnioski o przyjęcie do więcej niż jednego przedszkola składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu w terminie określonym w harmonogramie. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do jednego przedszkola jest równoznaczne z potwierdzeniem woli zapisu.

18. Komisja rekrutacyjna

a. przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

b. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

19.  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

a. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

b. wnieść do dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

c. na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.